вход на сайт

Имя пользователя :
Пароль :

Восстановление пароля Регистрация

4. Відшкодування шкоди - Конкурентне право України - - Електронна бібліотека

Опубликовано: 25.10.2018

Цивільно-правова санкція у вигляді відшкодування шкоди передбачена ст. 55 Закону. Особи, яким заподіяно шкоду внаслідок порушення законодавства про захист еко­номічної конкуренції, можуть звернутися до суду, госпо­дарського суду із заявою про його відшкодування.

Деякі порушення законодавства про захист економічної конкуренції можуть спричинити відшкодування шкоди в подвійному розмірі.

Так, ч. 2 ст. 55 Закону про захист економічної конку­ренції передбачає відшкодування шкоди в подвійному розмірі завданої шкоди за наступні порушення антимоно­польно-конкурентного законодавства:

—антиконкурентні узгоджені дії;

—зловживання монопольним (домінуючим) стано­вищем;

—здійснення учасниками узгоджених дій — суб´єкта­ми господарювання, заборонених п. 5 ст. 10 даного Закону;

—недотримання умов, передбачених п. 2 ч. З ст. 22 да­ного Закону, тобто порушення правил перепродажу частин (акцій, паїв) суб´єкта господарювання, придбаних особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій або операцій з фінансовими паперами, якщо таке придбання здійснюється з метою їх подальшого перепрода­жу за умови, що вказана особа не бере участі в голосуванні у вищестоящому органі або інших органах управління суб´єк­та господарювання;

—концентрація без отримання відповідного дозволу органів АМКУ у випадку, якщо наявність такого дозволу необхідна;

—обмеження в господарській діяльності суб´єкта гос­подарювання у відповідь на те, що він звернувся в АМКУ, його територіальне відділення із заявою про порушення за­конодавства про захист економічної конкуренції;

—невиконання учасниками узгоджених дій, концент­рації вимог і зобов´язань, якими було обумовлено рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію.

На відміну від Закону «Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції» даний Закон не передбачає вилучення незаконно одержаного прибутку внаслідок порушення конкурентного законодавства, який би стягувався до державного бюджету. Це пов´язано з тим, що незаконно одержаний прибуток визнається втраченою вигодою і включається до складу шкоди.

Відшкодування шкоди є мірою компенсаційного харак­теру і задоволення таких вимог проводиться в добровільно­му порядку або за рішенням суду.

Практика застосування Закону про захист економічної конкуренції свідчить про незначне застосування відшкоду­вання шкоди як міри відповідальності за порушення кон­курентного законодавства. Такий стан речей зв´язаний, перш за все, як свідчить аналіз розгляду справ антимонопольними органами, з недостатнім обґрунтуванням сум матеріальної шкоди в ухвалених рішеннях.

Останнє свідчить про недостатнє методичне забезпечен­ня при застосуванні даної норми закону.

Адміністративна колегія обласного територіального відділення, розглянувши справу за заявою ТОВ «Телефонна компанія «Дельта» встановило, що ВАТ «Укртелеком», не надавши мотивованих відповідей на запити ТОВ «Телефон­на компанія «Дельта» щодо приєднання телекомунікаційної мережі з індексами 5459*** (шляхом перемикання діючої мережі з індексами 520***, приєднаної до філії ВАТ «Укрте­леком») і приєднанням телекомунікаційних мереж з індек­сами 6580**, 6590**, 695***, 696***, 506*** (шляхом пере­микання діючих мереж відповідних відомчих АТС, приєдна­них до філії ВАТ «Укртелеком») до мережі електрозв´язку загального користування міста, у встановлені чинним зако­нодавством граничні терміни, чинило порушення законодав­ства про захист економічної конкуренції, передбачені п. 2

ст. 50 і визначені ч. 1 ст. 13 Закону про захист економічної конкуренції, у вигляді зловживання монопольним станови­щем на ринку, шляхом здійснення суб´єктом господарюван­ня дій, які привели до ущемлення інтересів інших суб´єктів господарювання, які були б неможливими за умови існуван­ня значної конкуренції на ринку.

У ході розгляду справи було встановлено, що в резуль­таті зловживання монопольним становищем, а саме несвоє­часною видачею технічних умов на перемикання діючих АТС дирекцією ВАТ «Укртелеком» була завдана ТОВ «Те­лефонна компанія «Дельта» матеріальна шкода, яка скла­дається з прямої матеріальної шкоди та упущеної вигоди. Сума матеріальної шкоди склала близько 556 тис. грн. По­лягала вона в тому, що після отримання номерного плану товариством було укладено додаткову угоду від 05.09.2004 р. до кредитного договору від 09.07.2000 р. № 20. Цей кре­дитний договір дозволив товариству, спеціально для розвит­ку і модернізації згаданих діючих АТС придбати обладнан­ня на суму 428 241 грн. Відсоток по кредиту склав 10% річних.

Таким чином, починаючи з вересня 2004 р. підприєм­ство було вимушене сплатити за рік користування креди­том 42 821 грн. 40 коп. У цей час прибуток, очікуваний від підключення АТС, не був одержаний. Крім того, протягом року підприємство було змушене оплачувати технічне об­слуговування і експлуатацію телефонного обладнання в сумі 117 600 грн., у тому числі заробітна плата, комунальні пла­тежі та інші орендні платежі за рік склали 120 000 грн.

Упущена вигода склала 276 000 грн. виходячи з наступ­ного розрахунку: 4 600 (кількість номерів) х 5 грн. (середній прибуток з одного номера на місяць) х 12 (кількість місяців).

Таким чином, загальна сума матеріальної шкоди, зав­даної товариству діями ВАТ «Укртелеком», яке займає мо­нопольне становище на ринку послуг зв´язку склала:

42821,4 грн.+117600 грн.+120000 грн. + 276000 грн. = 556 421 грн. 40 коп.

Після прийняття рішення у справі ТОВ «Телефонна ком­панія «Дельта» подала позов до господарського суду області з вимогою відшкодування 556 тис. грн. шкоди. Рішенням суду позовні вимоги заявника були задоволені.

Поиск по сайту
Меню
Реклама на сайте
Архив новостей
Реклама на сайте

Реклама на сайтеАрхив сайта
Информация
www.home-4-homo.ru © 2016 Copyright. Все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.
   
rss